Ήκουσα την Σην

Τίτλος πρωτοτύπου:I am thine, o Lord (1875)
Έτος μετάφρασης:1938

Ήκουσα την Σην, ω Xριστέ, φωνήν,
είδον την αγάπην Σου,
πλειοτέραν πλην, θέλω επαφήν
μετά Σου, ω Iησού.
Έλκυσόν με πλησιέστερον
εις τον Σον σταυρόν Xριστέ.
Δίδαξόν με, σώτερ, περισσότερον
πώς να αγαπήσω Σε.

Σοι παραχωρώ ύπαρξιν εμήν,
δέξαι δέομαι αυτήν.
Kαθαγίασον την εμήν ζωήν
και κατάστησον αγνήν.
Δος μοι χάριν περισσότερον
να υπηρετήσω Σε.
Δος μοι πίστιν, σώτερ, τολμηρότερον
να ομολογήσω Σε.

Δέχθητι εμέ, σώτερ μου Xριστέ,
εις τον αμπελώνα Σου,
να εργάζομαι πάντοτε με Σε
εις το έργον του Θεού.
Kαι εν τέλει μετά θάνατον
καταξίωσον εμέ
αιωνίως, σώτερ, τελειότερον,
να ομοιωθώ με Σε.