Επί λόφου ποτέ

Τίτλος πρωτοτύπου:The old rugged cross (1920)
Μετάφραση:

Επί λόφου ποτέ ναι εστήθη σταυρός,
σημείον αισχύνης κι’ αράς
και επάνω σ’ αυτόν εκρεμάσθη ο σωτήρ,
ναι δια να λυτρώση ημάς.

Επωδός
Θ’ αγαπώ τον σταυρόν του Χριστού,
θα βαδίζω παντού με Αυτόν
και στο τέλος αντί του σταυρού,
ω, θα λάβω ναι στέμμα χρυσόν.

Εις αυτόν τον σταυρόν βλέπω αίμα Χριστού,
ω, τί δύναμις και ιλασμός.
Δωρεάν δι’ ημάς σωτηρίαν λαμπράν,
προετοίμασεν τοτ’ ο Χριστός.

Κλίνε γόνυ και συ στον σταυρόν ταπεινώς
και θα λάβης παν ό,τι ποθείς.
Ο Χριστός υπεσχέθη και είπε ρητώς
αν προσέλθης σ’αυτόν θα σωθής.

Επωδός β’
Κλίνε γόνυ και σύ στον σταυρόν,
ακολούθησε τώρα αυτόν
και στο τέλος αντί του σταυρού,
ω, θα λάβης, ναι στέμμα χρυσόν