Εμμανουήλ, Εμμανουήλ

Τίτλος πρωτοτύπου:Emmanuel, Emmanuel (1976)
Έτος μετάφρασης:1978
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εμμανουήλ, Εμμανουήλ,
ήλθ' ο Χριστός εδώ στη γη.

Ο Θεός, μαζί με μας,
το όνομά Του, Εμμανουήλ.