Εις τας χείρας Του αφήνω

Τίτλος πρωτοτύπου:I surrender all (1896)
Μετάφραση:

Εις τας χείρας Του αφήνω ό,τι έχω ποθητόν,
την ψυχήν μου και το σώμα δίδω τώρα στον Χριστόν.

Επωδός
Παραδίδομαι εις Σε, αμνέ,
την ψυχήν μου και το σώμα, Ιησού Χριστέ.

Συ Χριστέ μου υπεσχέθης μέχρι τέλους να σταθής.
Κυβερνήτης μου να είσαι κι ασφαλώς να μ’ οδηγής.

Εις τους πόδας του σωτήρος ταπεινώνω εμαυτόν.
Αυτός θα με βοηθήση ίνα φέρω τον σταυρόν.

Άλλον πλην Εσού δεν έχω βοηθόν μου, αρωγόν,
εις τας χρείας της ζωής μου λυτρωτήν μου έμπιστον.

Τώρα δίδω την ζωήν μου, και στα πέρατα της γης
στείλε με Εσύ αν θέλεις, μόνον έσο μοι εγγύς.